ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 04 ธันวาคม 2566 ฮิต: 19
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 17 พฤศจิกายน 2566 ฮิต: 71
เผยแพร่ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย 07 พฤศจิกายน 2566 ฮิต: 43
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง กางวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ 04 ธันวาคม 2566 ฮิต: 40
ขอเชิญประชุมอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดนครพนม 12 กรกฎาคม 2566 ฮิต: 174
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ราย นางกรรณิการ์ จำปาขาว 19 มิถุนายน 2566 ฮิต: 171
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรหรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 30 พฤษภาคม 2566 ฮิต: 138
กฎหมายน่ารู้ 30 พฤษภาคม 2566 ฮิต: 158
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 566 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม) 13 มีนาคม 2566 ฮิต: 235
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 03 มกราคม 2566 ฮิต: 279

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

ชองทางการรองเรยน page 0001

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12