ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
ขอเชิญประชุมอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดนครพนม 12 กรกฎาคม 2566 ฮิต: 97
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ราย นางกรรณิการ์ จำปาขาว 19 มิถุนายน 2566 ฮิต: 92
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรหรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 30 พฤษภาคม 2566 ฮิต: 87
กฎหมายน่ารู้ 30 พฤษภาคม 2566 ฮิต: 107
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 566 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม) 13 มีนาคม 2566 ฮิต: 201
หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 03 มกราคม 2566 ฮิต: 229
รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 23 ธันวาคม 2565 ฮิต: 533
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสุูบไม้ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2565 ฮิต: 168
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 08 ธันวาคม 2565 ฮิต: 192
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 22 พฤศจิกายน 2565 ฮิต: 213

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001 1

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12