ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

Banner OIT 2 01          

          ข้อมูลพื้นฐาน

 

                     01 .  โครงสร้างหน่วยงาน new

                     02 .  ข้อมูลผู้บริหารnew

                     03 .  หน้าที่และอำนาจ new

                     04 .  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน new

                     05 .  ข้อมูลการติดต่อ new

                     06 .  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง new

 

           การประชาสัมพันธ์

 

                     07 .  ข่าวประชาสัมพันธ์ new

 

          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

                     08 .  ช่องทางการสอบถาม Q&A ( ถาม - ตอบ ) new

                     09 .  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social media new

 

          แผนดำเนินงาน

 

                     10 .  แผนการดำเนินงานประจำปี new
 
                                  10.1  แผนปฏิบัติราชการปี 2564 
                                   10.2 แผนปฏิบัติราชการปี 2565 

                     11 .   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน new

                        12 .  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี new

                     13 .   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน new 

                     14 .   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี new

                     15 .   รายงานการกำกับติดตามงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน new

                     16 .   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี new

 

          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

                     17 .   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

                     18 .   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

                     19 .   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน new

                     20 .  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุไตรมาสและรายปีnew

 

          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

                     21 .   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล new

                     22 .   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล new

                     23 .   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล new

                     24 .   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

 

          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

                     25 .   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ new

                     26 .   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ new

                     27 .   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี  new

 

          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

                     28 .   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น new

                     29 .   การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม new

 

          เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

                     30 .   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร new

                     31 .   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร new

 

          การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต

 

                     32 .   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                     33 .   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

                     34 .  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร new 

 

          แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต

 

                     35 .   แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต new

                     36 .   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนnew

                     37 .   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี new

 

          มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

          และป้องกันการทุจริต

 

                     38 .   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน new

                     39 .   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

                                      ภายในหน่วยงาน  new

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

ชองทางการรองเรยน page 0001

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12