ขอมลทานศกษา

 

ช่องทางการติดต่อศึกษาธิการจังหวัด 
โทรศัพท์ 042-511-338
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 ขอมลทานรอง 01

 ช่องทางการติดต่อรองศึกษาธิการจังหวัด 

โทรศัพท์ 0610286565
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

name รอง ศธจ 1 01

สไลดทำเวบ

 

  

ระบบฐานขอมลการศกษา 2

banner e service 01

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

 

bpsi 2 01

 

Picture1

 ita 64 01

 

 

slip 

 yada