ประกาศเจตนารมณ

 

    แบนเนอรแบบฟอรม

 

 รบสมคร

 

ประกาศ

  

ประกาศผลสอบแขงขน ป 64 2

 

พนด 2

 

ครผชวย 4 3 65 02

ประกาศ พฒนาทองถน 3 2

ประกาศ ทนพระเทพ 3 2

ประกาศ ทองถน 2 2

ประกาศ ทนพระเทพ 2

ประกาศ ทนพฒนาทองถน รอบ 2 2

ประกาศ ทนพระเทพ

ประกาศ ผผานการสอบแขงขน ฯ 2564 2ประกาศ สควค 1 2

 

 

 

      

     

       

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01

กศน 01

สมศ. 2 01

 

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01

 

 65656565

 

64664464

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

 แผน SDG2564

 แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

name รอง ศธจ 1 01

สไลดทำเวบ

 

  

ระบบฐานขอมลการศกษา 2

banner e service 01

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

 

bpsi 2 01

 

Picture1

 ita 64 01

 

 

slip 

 yada

 

4.png0.png8.png2.png5.png4.png
Today80
Yesterday65
This week203
This month1591
Total408254

Who Is Online

2
Online

25 พฤษภาคม 2565

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่พบฟีด

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว