1607134282 927407

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

 

ประกาศผผานการคดเลอก นครพนมโมเดล

ประกาศรายชอ นครพนมโมเดล

รปประกาศผล_OIT_2566_ศธจ.นครพนม.jpg

24205.jpg

340230210 936599227679112 578589283057202265 n optimized

2

9D81476E-FBA7-42BB-AF03-94261F0ACE84.jpg

99899F27-2655-41DB-9DBD-B08B5110944D.jpg

แบนเนอรประชม 24 8 66

ประกาศรายชอฯ

การคดเลอกบคลเพอจดจางเปนพนกงานเหมาบรการ

ประกาศรายชอฯ

รบสมครฯ 1

ขอยกเลก 23.5.66

23 5 66

เกียรติบัตร

รบสมครฯ

 

โปสเตอร 2566 สงพมพ 2 QR CORE 01 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                 รายงานการเงินและงบทดลอง


 

 

  

 มฐ สำนกงาน

คมอปฏบตงานแผนคู่มือตัวชี้วัดร่วม

 

65656565

 

368140398 3485751178340821 6052730073342558425 n 

 

แผนปฏบตราชการ 2566

 

64664464

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

แผนยทธศาสตร ประจำป 2567

 

แผนปฏบตราชการ ประจำป 2567

 

สกรนชอต 2023 10 31 094147

 

สกรนชอต 2023 10 16 150643

 

สกรนชอต 2023 10 05 103241

 

sdg4

 

แผนปฏบตการศกษาจงหวดนครพนม 2566

 

แผนพฒนาการศกษา

 sdg65 

sdg2565 2566

แผนยทธศาสตร 2565

 

แผนยทธศาสตร 2566

 

แผนยทธศาสตร 2566 2570

รายงาน

 

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01

กศน 01

สมศ. 2 01

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01

แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

ชองทางการรองเรยน page 0001

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12

  

4.png7.png7.png2.png1.png6.png
Today153
Yesterday139
This week700
This month2154
Total477216

Who Is Online

1
Online

19 เมษายน 2567

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว