3.6.66 copy

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

♦ หลักเกณฑ์ตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ว3)

♦ หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ว4)

♦ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด (ว5)

♦ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

♦ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

♦ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

♦ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

♦ กำหนดเงื่อนไข ขอบเขตและมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

♦ การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

3. การพัฒนาบุคลากร

♦ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

♦ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

♦ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)

 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

♦ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค.(2)

♦ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลผลการปฏิบัติราชการ ศึกษานิเทศก์

 

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

♦ ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เรื่อง การคัดเลือก "บุคคลต้นแบบคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

♦ เรื่องแจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

 มฐ สำนกงาน

คมอปฏบตงานแผนคู่มือตัวชี้วัดร่วม

 

65656565

 

 

แผนปฏบตราชการ 2566

 

64664464

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

แผนปฏบตการศกษาจงหวดนครพนม 2566

 

แผนพฒนาการศกษา

 sdg65 

sdg2565 2566

แผนยทธศาสตร 2565

 

แผนยทธศาสตร 2566

 

แผนยทธศาสตร 2566 2570

รายงาน

 

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01

กศน 01

สมศ. 2 01

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01

แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

แจงเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12

  

4.png3.png9.png1.png6.png6.png
Today56
Yesterday85
This week539
This month141
Total439166

Who Is Online

2
Online

02 มิถุนายน 2566

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว