การประชุมโครงการนครพนมโมเดลและขับเคลื่อนนโยบายด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนางปาริชาติ ป้อมไธสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมโครงการนครพนมโมเดลและขับเคลื่อนนโยบายด้านโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top