No Gift Policy

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

Scroll to Top