นิเทศติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมกับนิเทศติดตาม การเรียนการสอนหลักสูตประวัติศาสตร์ การเรียนการสอนหลักสูตรต่อต้านทุจริต และให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน โดยมี ผอ.สุภานันท์ ปั้นงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลโสธิญา และคณะครู รับการตรวจติดตาม และรับการนิเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางจารุนันท์ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายอภิวัฒน์ชัย ละมุลมอญ นางพัชรินทร์ นวลตา ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวนราธร แก้ววัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นิเทศติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมกับนิเทศติดตาม การเรียนการสอนหลักสูตประวัติศาสตร์ การเรียนการสอนหลักสูตรต่อต้านทุจริต และให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน โดยมี ผอ.สุภานันท์ ปั้นงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลโสธิญา และคณะครู รับการตรวจติดตาม และรับการนิเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top