การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ราย นางกรรณิการ์ จำปาขาว

ด้วย ศธจ.นครพนม ได้เห็นชอบให้ นางกรรณิการ์  จำปาขาว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ผ่านการประเมินบุคคลและจัดส่งผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ หากผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วงเป็น ลายลักษณ์อักษร ต่อ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีประกาศฉบับนี้ 

หนังสือและประกาศ PDF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top