กิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมใจแต่งกายด้วย “เสื้อสีม่วง” หรือ “สีเหลือง” มาร่วมใจแสดงพลังให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งแผ่นดิน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top