หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

2.คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 240/2549 เรื่องกอารมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

3.คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

4.คู่มือพิธีการทางลูกเสือ

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

6.หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top