การสร้างการรับรู้กระบวนการสร้างและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียน

เวลา 13.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายครรชิต คูณสาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ว่าที่ ร.ต.รัฐพงษ์ ไกรอัครเดช นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และภาคีเครือข่าย ออกปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างการรับรู้กระบวนการสร้างและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงปฐมนิเทศนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 400 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top