Author name: ศธจ นครพนม

จดหมายข่าว

พิธีเปิด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมสำหรับ นักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2567

จดหมายข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมในการบูรณาการ การดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างการรับรู้กระบวนการสร้างและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ช่วงเปิดภาคเรียน

เวลา 13.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายครรชิต คูณสาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ว่าที่ ร.ต.รัฐพงษ์ ไกรอัครเดช นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และภาคีเครือข่าย ออกปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างการรับรู้กระบวนการสร้างและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงปฐมนิเทศนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา

Scroll to Top