ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top