ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top