พิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้านห้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top