การประชุมโครงการนครพนมโมเดล และขับเคลื่อนนโยบายด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ในระหว่างที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดร.วีระ แข็งกสิกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุมโครงการนครพนมโมเดล และขับเคลื่อนนโยบายด้านโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา การแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top