โครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรครูผู้สอนประวัติศาสตร์ชาติไทย รุ่นที่ 12 วันที่ 20 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top