การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางสาววารุณี คำคลี่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโขงวารี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top