ขอเชิญประชุมอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) จังหวัดนครพนม วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)
ประชุมถอดบทเรียน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารเจริญคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับที่ชื่อ-สกุลหนังสือเชิญประชุม
1นายศุภราชัย  คำเรือนดาวน์โหลด
2นางพุทธรัตน์  ยุติศรีดาวน์โหลด
3นายตรีณพงศ์  ท่าเขศรีทัศน์ดาวน์โหลด
4นายพยุง  สารทองดาวน์โหลด
5นายพิชัย  วิโยดาวน์โหลด
6ว่าที่ร้อยตรีเพียร  มะละกาดาวน์โหลด
7นายธรรมนูญ  พิมพ์พงษ์ดาวน์โหลด
8นายสวรรค์ใจ  โสมชัยดาวน์โหลด
9นางกัญญดา  นิ่มน้อยดาวน์โหลด
10นางสาวฐิติพร  ขจรกิตตินันท์ดาวน์โหลด
11นายสมพงษ์  วิโรพรหมดาวน์โหลด
12นายวิลาศ  โพธิชาเนตรดาวน์โหลด
13นายปรีชา  เดชโฮมดาวน์โหลด
14นางพิมปไพ  สลักคำดาวน์โหลด
15นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์ดาวน์โหลด
16นายทองธวัช  แวงโสธรณ์ดาวน์โหลด
17นางหนูกร  แวงโสธรณ์ดาวน์โหลด
18นายวิชญ์ภาส  สว่างใจดาวน์โหลด
19นายเรืองกิตติ์  วะชุมดาวน์โหลด
20นางกัณนานุช  หงษาวงศ์ดาวน์โหลด
21นายสุเทพ  เสริมสุขดาวน์โหลด
22ว่าที่พันตรีอภิชิต  โกษาแสงดาวน์โหลด
23นายปิยะชัย  ศรีวรรณ์ดาวน์โหลด
24นางเอมอร  วงษ์ศรีวรพลดาวน์โหลด
25นางฉอ้อน  มณีปกรณ์ดาวน์โหลด
26นายกิตติพงษ์  วงศ์ตาผาดาวน์โหลด
27นายคูณมี  สุริยนต์ดาวน์โหลด
28พันตำรวจโทชำนาญ  วงษ์ศรีวรพลดาวน์โหลด
29นางสมพร  รัตนสกุลพรหมดาวน์โหลด
30นายบุญเลื่อน  สิมะลีดาวน์โหลด
31สิบเอกศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน์ดาวน์โหลด
32ว่าที่พันตรีวิเชียร  อุส่าห์ดาวน์โหลด
33นางสาวพรจันทร์  วันวัฒน์สันติกุลดาวน์โหลด
34นายบัลลังก์  มะเจี่ยวดาวน์โหลด
35นางนงลักษณ์  เศรษฐพูธ์ดาวน์โหลด
36นายนบพร  แก้วนิวงศ์ดาวน์โหลด
37นางสาวนีรนุช  ชัยบินดาวน์โหลด
38นายธนู  แดงวิเศษดาวน์โหลด
39นางภัทรวดี  มีระหงษ์ดาวน์โหลด
40นางวนิดา  สิทธิพาดาวน์โหลด
41นายทอม  อักระดาวน์โหลด
42นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสมดาวน์โหลด
43นายกนก  นวลจันทร์ดาวน์โหลด
44นางสมสมัย  นวลจันทร์ดาวน์โหลด
45นายสิริศักดิ์  สุภาษรดาวน์โหลด
46นายเดชา  แก้วศรีนวมดาวน์โหลด
47นายวิทยา  วีรวัฒนาดาวน์โหลด
48นายบรรจง  เอกจักรแก้วดาวน์โหลด
49นายปฏิพัทธ์  จันเคนดาวน์โหลด
50นายเชาวลิต  พรสุวรรณดาวน์โหลด
51นางอังคณา  เมตุลาดาวน์โหลด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top