ศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ออกปฏิบัติหน้าที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และกิจกรรมช่วยเหลือ เฝ้าระวัง คุ้มครองป้องกันสิทธิ์ของนักเรียนและนักศึกษา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top