ร่วมประชุมนานาชาติด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดำรงอยู่ของมรดกทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระธาตุพนมฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top