การประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top