การบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ หัวข้อ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top