กิจกรรมการพัฒนาและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา “การแข่งขันหุ่นยนต์” (STEM Education Robot Competition) ระดับพื้นที่ ประจำปี 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top