ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายใน สนง.ศธจ.นพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566) ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข่าวทั่วไป, ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดนครพนม

ประกาศ ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดนครพนม

Scroll to Top