ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top