แผนการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570

แผนปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

Scroll to Top