เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์รวม  (Goals)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในอนาคต
2. มีครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
3. มีกำลังคนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. เกิดองค์ความรู้ และทักษะการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน
6. มีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด (Strategies)
1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริม พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

Scroll to Top