วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
บูรณาการจัดการศึกษาอย่ามีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ผู้เรียนมีทักษะจำเป็น แห่งอนาคตของโลกในศตวรรษ ที่ 21

เป้าประสงค์
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ค่านิยมองค์กร
T – NAKHON
T : Teamwork       การทำงานเป็นทีม
N : Network          ภาคีเครือข่าย
A : Accountability  ความรับผิดชอบ
K : Knowledge      องค์ความรู้
H : Happy           มีความสุข
O : Organization    เป็นระบบ
N : Next Normal    สู่ชีวิตถัดไป

พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกระดับในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่
3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามศักยภาพและช่วงวัยของผู้เรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนากำลังคน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาพทางการศึกษา
5. ส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

Scroll to Top