ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

การบริหารงานตามแผนงานและการรายงานผล  OIT 4   ,  OIT 10  , OIT12  

 

 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ ศธจ.นครพนม

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 2566-2570

ดาวน์โหลด 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 2565

ดาวน์โหลด

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ดาวน์โหลด  

 

 แผนปฏิบัติราชการปี 2564 Download


 

 

แผนปฏิบัติราชการปี 2565 Download

 


 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001 1

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12