Banner OIT 2 01          

          ข้อมูลพื้นฐาน

 

                     01 .  โครงสร้างหน่วยงาน

                     02 .  ข้อมูลผู้บริหาร

                     03 .  หน้าที่และอำนาจ

                     04 .  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                     05 .  ข้อมูลการติดต่อ

                     06 .  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

           การประชาสัมพันธ์

 

                     07 .  ข่าวประชาสัมพันธ์

 

          การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

                     08 .  ช่องทางการสอบถาม Q&A ( ถาม - ตอบ )

                     09 .  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Social media

 

          แผนดำเนินงาน

 

                     10 .  แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

                     11 .   รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                     12 .   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                     13 .   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                     14 .   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                     15 .   รายงานการกำกับติดตามงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                     16 .   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

          การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

                     17 .   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                     18 .   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                     19 .   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

                     20 .   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายปี

 

          การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

                     21 .   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                     22 .   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                     23 .   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                     24 .   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

 

          การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

                     25 .   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                     26 .   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                     27 .   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

 

          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

                     28 .   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                     29 .   การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม

 

          เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

                     30 .   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                     31 .   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

          การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันทุจริต

 

                     32 .   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                     33 .   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

                     34 .   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

          แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต

 

                     35 .   แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต

                     36 .   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

                     37 .   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

 

          มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

          และป้องกันการทุจริต

 

                     38 .   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                     39 .   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

                                      ภายในหน่วยงาน