ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

♦ แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- รายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ศธจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2566

- รายงานผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2566-2567

 

- เล่มแผนยุทธศาสตร์ศธจ.นครพนม พ.ศ. 2566-2570

 

- เล่มแผนยุทธศาสตร์ ศธจ.นครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25662

 

- เล่มแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครพนม พ.ศ.2566-2570 (ฉบับทบทวน 2566)

 

- เล่มแผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนม 67 (ฉบับคำขอฯ)

 

- ไฟล์เล่มแผนฏิบัติการศึกษาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2565

 

- เล่มแผนปฏิบัติการ (SDG4) ปี 2565-2566

 

- เล่มแผนปฏิบัติราชการศธจ.นครพนม 2566

 

- เล่มไฟล์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2566-2570

 

- ข้อมูลปีที่ผ่านมาเล่มยุทธศาสตร์ศธจ.นครพนม ปี 2565

 

- เล่มแผนปฏิบัติการ (SDG4) ปี 2565-2566

 

- เล่มแผนพัฒนาการศึกษา ทบทวน 2565เล่มแผนพัฒนาการศึกษา ทบทวน 2565

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

ชองทางการรองเรยน page 0001

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12