ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ขอเชิญอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.)
ประชุมถอดบทเรียน สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคารเจริญคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
ถนนสุนทรวิจิตร  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล หนังสือเชิญประชุม
1 นายศุภราชัย  คำเรือน ดาวน์โหลด
2 นางพุทธรัตน์  ยุติศรี ดาวน์โหลด
3 นายตรีณพงศ์  ท่าเขศรีทัศน์ ดาวน์โหลด
4 นายพยุง  สารทอง ดาวน์โหลด
5 นายพิชัย  วิโย ดาวน์โหลด
6 ว่าที่ร้อยตรีเพียร  มะละกา ดาวน์โหลด
7 นายธรรมนูญ  พิมพ์พงษ์ ดาวน์โหลด
8 นายสวรรค์ใจ  โสมชัย ดาวน์โหลด
9 นางกัญญดา  นิ่มน้อย ดาวน์โหลด
10 นางสาวฐิติพร  ขจรกิตตินันท์ ดาวน์โหลด
11 นายสมพงษ์  วิโรพรหม ดาวน์โหลด
12 นายวิลาศ  โพธิชาเนตร ดาวน์โหลด
13 นายปรีชา  เดชโฮม ดาวน์โหลด
14 นางพิมปไพ  สลักคำ ดาวน์โหลด
15 นายพิเชฏฐ์  หลั่งทรัพย์ ดาวน์โหลด
16 นายทองธวัช  แวงโสธรณ์ ดาวน์โหลด
17 นางหนูกร  แวงโสธรณ์ ดาวน์โหลด
18 นายวิชญ์ภาส  สว่างใจ ดาวน์โหลด
19 นายเรืองกิตติ์  วะชุม ดาวน์โหลด
20 นางกัณนานุช  หงษาวงศ์ ดาวน์โหลด
21 นายสุเทพ  เสริมสุข ดาวน์โหลด
22 ว่าที่พันตรีอภิชิต  โกษาแสง ดาวน์โหลด
23 นายปิยะชัย  ศรีวรรณ์ ดาวน์โหลด
24 นางเอมอร  วงษ์ศรีวรพล ดาวน์โหลด
25 นางฉอ้อน  มณีปกรณ์ ดาวน์โหลด
26 นายกิตติพงษ์  วงศ์ตาผา ดาวน์โหลด
27 นายคูณมี  สุริยนต์ ดาวน์โหลด
28 พันตำรวจโทชำนาญ  วงษ์ศรีวรพล ดาวน์โหลด
29 นางสมพร  รัตนสกุลพรหม ดาวน์โหลด
30 นายบุญเลื่อน  สิมะลี ดาวน์โหลด
31 สิบเอกศิริศักดิ์  อุทัยวัฒน์ ดาวน์โหลด
32 ว่าที่พันตรีวิเชียร  อุส่าห์ ดาวน์โหลด
33 นางสาวพรจันทร์  วันวัฒน์สันติกุล ดาวน์โหลด
34 นายบัลลังก์  มะเจี่ยว ดาวน์โหลด
35 นางนงลักษณ์  เศรษฐพูธ์ ดาวน์โหลด
36 นายนบพร  แก้วนิวงศ์ ดาวน์โหลด
37 นางสาวนีรนุช  ชัยบิน ดาวน์โหลด
38 นายธนู  แดงวิเศษ ดาวน์โหลด
39 นางภัทรวดี  มีระหงษ์ ดาวน์โหลด
40 นางวนิดา  สิทธิพา ดาวน์โหลด
41 นายทอม  อักระ ดาวน์โหลด
42 นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ดาวน์โหลด
43 นายกนก  นวลจันทร์ ดาวน์โหลด
44 นางสมสมัย  นวลจันทร์ ดาวน์โหลด
45 นายสิริศักดิ์  สุภาษร ดาวน์โหลด
46 นายเดชา  แก้วศรีนวม ดาวน์โหลด
47 นายวิทยา  วีรวัฒนา ดาวน์โหลด
48 นายบรรจง  เอกจักรแก้ว ดาวน์โหลด
49 นายปฏิพัทธ์  จันเคน ดาวน์โหลด
50 นายเชาวลิต  พรสุวรรณ ดาวน์โหลด
51 นางอังคณา  เมตุลา ดาวน์โหลด

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001 1

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12