ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

1.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

2.คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 240/2549 เรื่องกอารมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

3.คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

4.คู่มือพิธีการทางลูกเสือ

5.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

6.หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

ประกาศเจตนารมณ

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

เรองรองเรยน

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด11 2

สไลด2

สไลด4

สไลด5

สไลด6

สไลด7

สไลด8

สไลด9

สไลด10

สไลด11

สไลด12