ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

แจงชอบรจาคโลหต ครงท 3

 

 

สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับกิจกรรม "จิตอาสา สกสค. จังหวัดนครพนม บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ ครั้งที่ ๓" ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๗-๙๔๗-๙๙๙๘ หรือ ๐๔๒-๕๑๔-๐๗๓

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

ประกาศเจตนารมณ

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

เรองรองเรยน

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด11 2

สไลด2

สไลด4

สไลด5

สไลด6

สไลด7

สไลด8

สไลด9

สไลด10

สไลด11

สไลด12