วิสัยทัศน์

“ มุ่งพัฒนาผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ มีความเสมอภาครองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนและจีนตอนใต้

ยุทธศาสตร์

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อตอบสนองต่ออัตลักษณ์จังหวัด
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนและจีนตอนใต้
4. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาคต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษ

free accordion joomla menu

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

name รอง ศธจ 1 01

สไลดทำเวบ

 

  

ระบบฐานขอมลการศกษา 2

banner e service 01

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

 

bpsi 2 01

 

Picture1

 ita 64 01

 

 

slip 

 yada