สภาพทั่วไปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ที่ตั้ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตั้งอยู่ที่อาคาร ศูนย์มิตรภาพนครพนม- ฮานอย  เลขที่ ๑๓๙ ถนน ปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

From Address:

อาณาเขต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานที่ดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม ทั้ง 12 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง อำเภอท่าอุเทน อำเภอศรีสงคราม อำเภอบ้านแพง อำเภอนาทม และอำเภอนาหว้า

พื้นที่บริการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม
6. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
7. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8. มหาวิทยาลัยนครพนม
9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10. ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
11.สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
12.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

free accordion joomla menu

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

name รอง ศธจ 1 01

สไลดทำเวบ

 

  

ระบบฐานขอมลการศกษา 2

banner e service 01

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

 

bpsi 2 01

 

Picture1

 ita 64 01

 

 

slip 

 yada