ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

สภาพทั่วไปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ที่ตั้ง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตั้งอยู่ที่อาคาร ศูนย์มิตรภาพนครพนม- ฮานอย  เลขที่ ๑๓๙ ถนน ปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

From Address:

อาณาเขต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยงานที่ดูแลหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม ทั้ง 12 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอเมือง อำเภอธาตุพนม อำเภอนาแก อำเภอเรณูนคร อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง อำเภอท่าอุเทน อำเภอศรีสงคราม อำเภอบ้านแพง อำเภอนาทม และอำเภอนาหว้า

พื้นที่บริการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มีหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครพนม
6. สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
7. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
8. มหาวิทยาลัยนครพนม
9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10. ศูนย์การศึกษาพิเศษนครพนม
11.สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
12.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001 1

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12