รายงานการเงินและงบทดลอง

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 11 เมษายน 2565 ฮิต: 15
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 02 มีนาคม 2565 ฮิต: 56
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 01 กุมภาพันธ์ 2565 ฮิต: 83
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 05 มกราคม 2565 ฮิต: 90
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 13 ธันวาคม 2564 ฮิต: 106
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 05 พฤศจิกายน 2564 ฮิต: 108
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 12 ตุลาคม 2564 ฮิต: 128
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 07 กันยายน 2564 ฮิต: 151
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 07 กันยายน 2564 ฮิต: 123
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 30 กรกฎาคม 2564 ฮิต: 133
รายงงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 14 กรกฎาคม 2564 ฮิต: 117
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 14 กรกฎาคม 2564 ฮิต: 123
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 27 พฤศจิกายน 2563 ฮิต: 255
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 21 ตุลาคม 2563 ฮิต: 254
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 07 สิงหาคม 2561 ฮิต: 1993

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01

กศน 01

สมศ. 2 01

 

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01

 

 65656565

 

64664464

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

 แผน SDG2564

 แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

name รอง ศธจ 1 01

สไลดทำเวบ

 

  

ระบบฐานขอมลการศกษา 2

banner e service 01

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

 

bpsi 2 01

 

Picture1

 ita 64 01

 

 

slip 

 yada