12 สงหาคม2566

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

รายงานการเงินและงบทดลอง

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 13 กันยายน 2566 ฮิต: 8
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 07 สิงหาคม 2566 ฮิต: 148
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 10 กรกฎาคม 2566 ฮิต: 152
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 06 มิถุนายน 2566 ฮิต: 160
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 03 พฤษภาคม 2566 ฮิต: 177
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 12 เมษายน 2566 ฮิต: 189
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 09 มีนาคม 2566 ฮิต: 229
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 09 มีนาคม 2566 ฮิต: 178
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 09 มีนาคม 2566 ฮิต: 192
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 09 มีนาคม 2566 ฮิต: 181
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 พฤศจิกายน 2565 ฮิต: 218
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 28 ตุลาคม 2565 ฮิต: 197
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 05 ตุลาคม 2565 ฮิต: 241
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 07 กันยายน 2565 ฮิต: 243
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 21 ตุลาคม 2565 ฮิต: 327
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 07 กรกฎาคม 2565 ฮิต: 262
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 02 มิถุนายน 2565 ฮิต: 323
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ 02 มิถุนายน 2565 ฮิต: 315
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 11 เมษายน 2565 ฮิต: 297
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 02 มีนาคม 2565 ฮิต: 322
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ 01 กุมภาพันธ์ 2565 ฮิต: 371
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 05 มกราคม 2565 ฮิต: 364
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ 13 ธันวาคม 2564 ฮิต: 378
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 05 พฤศจิกายน 2564 ฮิต: 363
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ 12 ตุลาคม 2564 ฮิต: 412

 มฐ สำนกงาน

คมอปฏบตงานแผนคู่มือตัวชี้วัดร่วม

 

65656565

 

368140398 3485751178340821 6052730073342558425 n 

 

แผนปฏบตราชการ 2566

 

64664464

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

แผนปฏบตการศกษาจงหวดนครพนม 2566

 

แผนพฒนาการศกษา

 sdg65 

sdg2565 2566

แผนยทธศาสตร 2565

 

แผนยทธศาสตร 2566

 

แผนยทธศาสตร 2566 2570

รายงาน

 

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01

กศน 01

สมศ. 2 01

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01

แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001 1

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12