1607134282 927407

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกะรบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 23 พฤษภาคม 2566 ฮิต: 230
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 23 พฤษภาคม 2566 ฮิต: 195
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงอาคารฝั่งซ้าย ตึกเดิม) 29 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 726
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 06 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 611
ประกาศจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 24 เมษายน 2563 ฮิต: 815
ประกาศสนง.ศธจ.นพ. เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ 24 เมษายน 2563 ฮิต: 828
ประกาศสนง.ศธจ.นพ. เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 เมษายน 2563 ฮิต: 577
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์) 13 เมษายน 2563 ฮิต: 833
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างก่อสร้างป้ายและรั้ว) 13 เมษายน 2563 ฮิต: 485
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 13 เมษายน 2563 ฮิต: 493

 มฐ สำนกงาน

คมอปฏบตงานแผนคู่มือตัวชี้วัดร่วม

 

65656565

 

368140398 3485751178340821 6052730073342558425 n 

 

แผนปฏบตราชการ 2566

 

64664464

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

สกรนชอต 2023 10 31 094147

 

สกรนชอต 2023 10 16 150643

 

สกรนชอต 2023 10 05 103241

 

sdg4

 

แผนปฏบตการศกษาจงหวดนครพนม 2566

 

แผนพฒนาการศกษา

 sdg65 

sdg2565 2566

แผนยทธศาสตร 2565

 

แผนยทธศาสตร 2566

 

แผนยทธศาสตร 2566 2570

รายงาน

 

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01

กศน 01

สมศ. 2 01

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01

แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

ชองทางการรองเรยน page 0001

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12