200965header

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงอาคารฝั่งซ้าย ตึกเดิม) 29 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 450
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 06 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 376
ประกาศจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 24 เมษายน 2563 ฮิต: 497
ประกาศสนง.ศธจ.นพ. เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ 24 เมษายน 2563 ฮิต: 579
ประกาศสนง.ศธจ.นพ. เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 เมษายน 2563 ฮิต: 321
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์) 13 เมษายน 2563 ฮิต: 603
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างก่อสร้างป้ายและรั้ว) 13 เมษายน 2563 ฮิต: 216
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 13 เมษายน 2563 ฮิต: 267

 มฐ สำนกงานคู่มือตัวชี้วัดร่วม

 65656565

 

64664464

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

 แผน SDG2564

 

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01

กศน 01

สมศ. 2 01

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01

แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

name รอง ศธจ 1 01

สไลดทำเวบ

ประกาศเจตนารมณ

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

เรองรองเรยน

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด11 2

สไลด2

สไลด4

สไลด5

สไลด6

สไลด7

สไลด8

สไลด9

สไลด10

สไลด11

สไลด12