header web new 2 01

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงอาคารฝั่งซ้าย ตึกเดิม) 29 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 303
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 06 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 230
ประกาศจ้างก่อสร้างป้ายและรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 24 เมษายน 2563 ฮิต: 278
ประกาศสนง.ศธจ.นพ. เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ 24 เมษายน 2563 ฮิต: 419
ประกาศสนง.ศธจ.นพ. เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 เมษายน 2563 ฮิต: 188
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์) 13 เมษายน 2563 ฮิต: 496
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างก่อสร้างป้ายและรั้ว) 13 เมษายน 2563 ฮิต: 95
ประกาศ สนง.ศธจ.นพ. เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 13 เมษายน 2563 ฮิต: 160

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01สพม. เขต 22 01

อาชวะ 01

กศน 01

สมศ. 2 01

 

banner ขอมล 01

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01 

 

 แผนปฏบตราชการ 64 02

 

Qr Scan 2 02

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

 แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 

name รอง ศธจ 1 01

ทานรองศกษา new 01

 

  

ระบบฐานขอมลการศกษา 2

banner e service 01

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

 

bpsi 2 01

 

Picture1

 ita 64 01

 

 

 

yada