ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

 

 อนก 02 01

 

          1.1  กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน

                    ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

                    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

                    ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

                    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

          1.2  ระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับที่ 2 /2548 , ฉบับที่ 3/2560)

          1.3  ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523

          1.4  ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562

          1.5  พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

          1.6  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

          1.7  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ พ.ศ. 2562

          1.8  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552

          1.9  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

          1.10  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

          1.11  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

          1.12  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

          1.13  พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ พ.ศ. 2558

          1.14  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

          1.15  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

          1.16  พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

 

 บคคล 01

 

          2.1  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

          2.2  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

          2.3  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

           2.4  พรบ. สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

                    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

          2.5  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

          2.6  พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

          2.7  พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

          2.8  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

          2.9  กฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

          2.10  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

          2.11  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

          2.12  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

          2.13  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

          2.14  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 

          2.15  กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555

          2.16   กฏ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2555

          2.17  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

          2.18  กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

          2.19 กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

          2.20  หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มว.๑๙ พ.ศ. 2561

          2.21 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

          2.22  ระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารงานบุคคล 

แผน 01

 

          3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

          3.2 คำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาทุกฉบับ 

          3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

          3.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

          3.5 แผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560-2564

 

 พฒนา 01

 

          4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

          4.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

          4.3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

          4.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

          4.5 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

                  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

                  กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

          4.6 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 

 นเทศ 01

 

          5.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548

          5.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560

          5.3 กฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

 

  เอกชน 01

 

          6.1 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

          6.2 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

          6.3 ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา

                    การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563

             6.4 กฎกระทรวงพ.ศ.2555

             6.5 เอกสารแนะนำการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ

             6.6 ขั้นตอนการดำเนินการ

             6.7 คำขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ

 

ลกเสอ 01

           

          7.1 พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

 

 ครสภา 01

 

          8.1 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

          8.2 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

 

                   

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 รองศกษา22

 

แบบสำรวจความพงพอใจ00 page 0001 1

 

ประกาศองคกรคณธรรมแบบเตม

 

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด2

สไลด4

หลกเกณฑการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล

ชองทางรบเรองรองเรยนทจรตและประพฤตมชอบ

สไลด7

Social Network

สไลด9

นโยบายคมครองขอมลสวนบคคล

การปองกนการทจรตในหนวยงาน

สไลด12